Utah Courts

UTAH COURTS

Settings
Home Page
Previous Page

Xin được cung-cấp một thông-dịch-viên tòa án


Làm cách nào để xin được cung-cấp một thông-dịch-viên tòa án

Nếu Anh-ngữ không phải là ngôn-ngữ chính của quí vị và quí vị không thể hiểu hoặc không thể giao-tiếp bằng Anh-ngữ, tòa sẽ bổ nhiệm một thông-dịch-viên cho quí vị trong suốt các phiên tòa. Quí vị phải yêu-cầu được cung-cấp thông-dịch-viên ít nhất là 3 ngày trước phiên tòa nếu không phiên tòa của quí vị có thể bị đình hoãn. Để xin được cung-cấp thông-dịch-viên, hãy điện thoại cho tòa án nơi phiên tòa đang diễn tiến, hoặc làm Đơn xin được cung-cấp thông-dịch-viên cũng với tòa án đó.

Chức-năng của thông-dịch-viên tòa án là gì?

Thông-dịch-viên tòa án là người dùng lời nói dịch từ Anh-ngữ sang một ngôn-ngữ khác và ngược lại trong một phiên tòa. Thông-dịch-viên cũng có thể phiên-dịch văn bản. Thông-dịch-viên tòa án không dịch-thuật ngoài phạm vi tòa án. Nếu quí vị cần thông-dịch viên bên ngoài phạm vi của những thủ tục pháp ly’, quí vị có thể tự thuê riêng.

Công-việc của thông-dịch-viên là cung-cấp sự phiên dịch đầy đủ và chính xác từ lời nói hoặc từ văn bản, không hề sửa đổi, thêm bớt bất cứ điều gì ngoài những điều đã được nói ra hoặc có sẵn trên văn tự. Trong cốt lõi, thông-dịch-viên là chiếc cầu nối liền những người nói tiếng Anh và những người không sành Anh-ngữ.

Bổn phận của thông-dịch-viên không phải là giải thích những điều đã được nói ra. Chức-năng của thông-dịch-viên không phải là tư vấn hay khuyên bảo hoặc cung-cấp dịch vụ gì khác ngoài ngoài việc thông-dịch từ ngôn-ngữ này sang ngôn-ngữ khác.


Đơn từ

  • Đơn xin được cung-cấp thông-dịch-viên - PDF | Word

Những thông-tin liên-quan

The Utah State Courts mission is to provide the people an open, fair, efficient, and independent system for the advancement of justice under the law.


Page Last Modified: 8/3/2020
Return to Top

Facebook YouTube Twitter RSS Feeds


Close ×